به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

لوقا 1

70  چنانچه به زبان مقدّسین گفت که، از بدوِ عالم انبیای او می‌بودند
71  رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند
72  تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدّس خود را تذکّر فرماید،
73  سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد
74  که ما را فیض عطا فرماید