به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

ارتباط با ما

فرم ارتباط با ما

فرم درخواست دعا

© Persian Orthodox Christian Fellowship 2019 Powered by Webpointer.ca

647-333-1925 – درخواست دعا