افسسیان 2 : 19

به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

افسسیان 2 : 19

پس شما غیر یهودیان، دیگر غریب و بیگانه نیستید بلكه با مقدّسین خدا هموطن و اعضاء خانوادهٔ خدا هستید.