به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

بدعتها

بدعت مورمونها

ژوزف اسمیت موسس این فرقه منحرف در سال 1830 چنین می گوید : “در دعا در رویا می بینم که پدر و مسیح ظاهر می شوند و می گویند هیچ کدام از کلیساهای که وجود دارند درست نیستند و او مسئول درست کردن کلیسای درست است “

ادامه مطلب »

بدعت شاهدان یهوه

چارز راسل در سال 1870 موسس این فرقه منحرف می باشد.
چارز راسل عضو کلیسای پروتستان بود و جدا شد و کتابی نوشت و گفت که خواندن آن از انجیل مهمتر است.
او ادعا می کرد که او ترجمه درست کلام خدا را انجام داده ولی بعدها معلوم شد که او اصلاً عبری و یونانی نمی داند (زبان اصلی عهد عتیق به عبری و قسمتهای محدودش به آرامی می باشد و زبان اصلی عهد جدید یونانی بوده است.)

ادامه مطلب »