به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

رازهای کلیسایی

7 راز کلیسا

هفت؛ عدد مقدسی است . عدد 7 در کتاب مقدس به کمال اشاره دارد. خدا جهان را در شش روز آفرید و روز هفتم را مبارک ساخته و آن را تقدیس نمود (پیدایش 3و2:2)
ادامه مطلب

غسل تعمید

فهرست برنامه - راز تعمید در کلیسای ارتودکس - شرایط تعمید در کلیسای ارتودکس - علت تعمید مسیح - تعمید در کلیسای اولیه - انواع تعمید - تعميد وظيفه روحانیون - ضرورت تعمید - تعمید با فرو رفتن در آب (غسل) - تعمید کودکان - تعمید مجدد - ثمرات تعمید - سئوالات مربوط به تعمید - جمع بندی
ادامه مطلب

توبه و اعتراف

اهميت توبه بر همگان آشکار و مبرهن است اما توبه در کليسای ارتدکس از نظر تعریف، تأثیر، عمل و ضرورتش در نجات، با توبه در ساير کليساها متفاوت است.
ادامه مطلب

تدهین یا مسح مقدس

راز تائید یکی از 7 راز کلیساهای ارتودکس می باشد. به وسیله راز تائید ایماندار تعمید یافته ، مسح و مُهر روح را دریافت می کند.ر
ادامه مطلب

تبرک یا شکر - عشاء ربانی

عشاء ربانی (شام خداوند یا مشارکت) مهمترین و پرکاربردترین راز کلیسا در همه شاخه های مسیحیت می باشد .
ادامه مطلب
ازدواج

ازدواج

ازدواج مرد و زن راز است. اتحاد و یکی شدن مرد و زن در کلیسا با برکت و تائید الهی انجام می شود.
ادامه مطلب

مسح بیماران با روغن مقدس

بوسیله راز تدهین بیماران ، کلیسا عطاهای روحانی را به جهت شفای ایمانداران بیمار کلیسا صادر می کند.
ادامه مطلب

دستگزاری - تفویض مقام روحانیت

کلیسا اجتماعی از ایمانداران می باشد که در یک ایمان تعمید دارند و در مشارکت با مسیح بوسیله عشاء ربانی و سایر رازها هستند. کاهنان (کشیشان) کسانی هستند که در کلیسا دارای اقتدار می باشند برای تعلیم ، برکت و هدایت کلیسا.
ادامه مطلب