به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

تقویم کلیسا و اعیاد

اعیاد مربوط به مریم مقدس

اعیاد مربوط به مریم مقدس باکره مادر خداوندمان در کلیساهای رسولی: 1- بشارت جبرائیل 7 آوریل 2-تولد مریم باکره 8 سپتامبر 3- تقدیم مریم سه ساله به معبد و وقف به خداوند 21 نوامبر 4-تشکیل نطفه مریم در رحم مادرش 9 دسامبر 5-به اسمان برده شدن جسمش 15 آگوست و یکشنبه نزدیک به آن 6- پیدا شدن کمربند او 7- پیدا شدن جعبه متعلقات او

ادامه مطلب »