ازدواج
کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

ازدواج

راز ازدواج

ازدواج مرد و زن راز است. اتحاد و یکی شدن مرد و زن در کلیسا با برکت و تائید الهی انجام می شود.

عیسی گفت: «مگر نخوانده‌اید که آفرینندۀ جهان در آغاز ”ایشان را مرد و زن آفرید“،و گفت ”از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد“؟بنابراین، از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می‌باشند. پس آنچه را خدا پیوست، انسان جدا نسازد.» (متی 19)

پولس رسول اتحاد مرد و زن را در ازدواج با رابطه و اتحاد مسیح و کلیسایش توصیف می کند. رشد سالم و پاک نسل انسان ، گسترش و درخشش کلیسا  منوط به روابط صحیح و ازدواجهای سالم می باشد. همانطور که مسیح و کلیسایش یک بدن را تشکیل می دهند ، زن و شوهر هم بعنوان کسانیکه فرمان خداوند مبنی بر “تکثیر و بارور شوید” را به عمل می آورند میبایست به این باور که یک هستند و عهد و پیمانی که بسته اند و هدف زندگی زناشویی پایبند باشند.

اتحاد و یکی شدن دو شخص خود نشانه راز بودن ازدواج در مسیحیت می باشد.

ازدواج میبایست بر اساس عقل سلیم انجام پذیرد. یکی از اهداف ازدواج داشتن فرزند می باشد.

در حین مراسم ازدواج 2 دعای برکت برای عروس و داماد می شود. 1- خداوند به آنها فرزند عطا کند 2- شایسته شوند نوه های خود را ببینند.

در ازدواج مسیحی زن و شوهر میبایست هر دو عضو کلیسا می باشند و باید تقدس خود را نگاه داشته باشند تا ازدواج آنها متبارک و بر راستی و تقدس بنا شود تا بدینوسیله کلیسا نیز تقویت یابد.

بستر زناشویی مقدس است و زن و شوهر میبایست خود را از هر نوع زنا دور نگه دارند.

پولس رسول در نامه خود به افسسیان در خصوص روابط زن و شوهر چنین می گوید: “به حرمت مسیح، تسلیم یکدیگر باشید. ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همانگونه که تسلیم خداوند هستید. زیرا شوهرْ سَرِ زن است، چنان که مسیح نیز سَرِ کلیسا، بدن خویش، و نجات‌دهندۀ آن است. پس همانگونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند.

ای شوهران، زنان خود را محبت کنید، آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای آن نمود،تا آن را به آبِ کلام بشوید و اینگونه کلیسا را طاهر ساخته، تقدیس نماید،و کلیسایی درخشان را نزد خود حاضر سازد که هیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشته، بلکه مقدّس و بی‌عیب باشد. به همینسان، شوهران باید همسران خود را همچون بدن خویش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می‌کند، خویشتن را محبت می‌نماید. زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می‌دهد و از آن نگاهداری می‌کند، همچنانکه مسیح نیز از کلیسا مراقبت می‌نماید -زیرا اعضای بدن اوییم. «از این‌رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خویش خواهد پیوست، و آن دو یک تن خواهند شد.» این راز، بس عظیم است – امّا من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن می‌گویم.” (افسسیان 5 آیات 21 -32)

قابل ذکر است که این قسمت در زمان عقد زن و شوهر در کلیسا توسط شماس قرائت می شود.

تنها کاهن (کشیش) ، راهب و اسقف اجازه عقد زن و شوهر را دارد. همانطور که برای سایر رازها هم همینگونه است(راز دستگذاری را فقط اسقف می تواند انجام دهد).ازدواج در کلیسا انجام می شود و کشیش بعد از اینکه رضایت آنها را در مورد ازدواج با شخص مورد نظر در حضور خدا و  فامیل می پرسد ، با گذاشتن دستهای آنها در هم و چسباندن سرهایشان بهم برای یکی شدن و اتحاد آنها دعا می کند.

همانطور که مسیح از کلیسایش جدا نمی شود ، همانطور  هم زن و شوهر نمی توانند از هم جدا شوند. به عنوان اصل طلاق مقبول خدا نمی باشد.

مطابق انجیل تنها دلیل مورد قبول برای طلاق زنا می باشد. ولی کلیسا سایر عواملی که بر اتحاد زن و شوهر تاثیر می گذارند را بررسی می کند و در بعضی موارد طلاق را جایز می شمارد.

امروزه با توجه به جایگاه ازدواج در زندگی اجتماعی فرد ، ثبت ازدواج توسط دولت انجام می شود ولی این ثبت نمی تواند جایگزین ازدواج در حضور خدا و در کلیسا باشد. یک ایماندار باید هر دو را انجام دهد. اگر شخصی قانونا ازدواج کرده ولی در کلیسا ازدواج نکرده است این ازدواج از طرف کلیسا پذیرفته نیست.

شرایط لازم برای ازدواج عبارتند از :

         بلوغ فکری ، عاطفی ، اقتصادی ، جسمی و …

         هم دین بودن

         هم فرقه بودن و هم ملیت بودن توصیه می شود ولی اصل و اجبار نیست.

         عشق و علاقه دو طرقه

         رضایت والدین باشد توصیه می شود ولی اجبار نیست.

         نداشتن رابطه فامیلی نزدیک باهم بعلت اینکه نسلی که از آنها متولد می شود از نظر زنتیکی سالم باشد.

         نداشتن اختلاف سنی بیش از حد و نامعقول (چند سال بزرگتر بودن پسر معقول ترین می باشد ولی همیشه استثناهای وجود دارد )

         ازدواجهای که با زور انجام میشود مورد تائید الهی نمی باشد

         دختر و پسر قبل از ازدواج  میبایست از نظر جنسی زندگی پاکی داشته باشند.

ازدواج مجدد تنها در صورتی مجاز است که یکی از طرفین ازدواج فوت کرده باشد. در اینصورت هیچ اشکالی برای ازدواج مجدد وجود ندارد. البته میبایست مصلحت دو طرف و فرزندان را هم درنظر گرفت.

در صورتیکه ازدواج شخصی با شخصی که زنا کرده است به طلاق می انجامد شخصی که قربانی بوده است کلیسا به او اجازه ازدواج می دهد ولی شخص مقصر اجازه ازدواج مجدد ندارد.

اگر یکی از زوجین به مدت 7 سال هیچ خبری از او نباشد ، طرف مقابل می تواند تقاضای طلاق و ازدواج مجدد بکند.

اگر یکی از طرفین مسیح را انکار کند ، ازدواج آنها و اتحاد آنها از بین رفته است و طرف مقابل می تواند تقاضای طلاق و ازدواج مجدد بکند.

اجازه طلاق توسط اسقف صادر می شود. کلیسا ازدواج را انجام می دهد و طلاق قانونی نیز میبایست از مرجع کلیسا انجام شود.