مریم مادر خداوند

کافیست به سخنان مریم عذرا (باکره) که در کتاب‌مقدس ثبت شده ‌است رجوع نماییم: «زین پس، همه نسلها خجسته‌ام خواهند خواند ».

Continue Reading مریم مادر خداوند

شفاعت

پروتستان‌ها به طور کل شفاعت طلبيدن را انکار می‌کنند، خواه از مريم عذرا، خواه از فرشتگان و خواه از قديسين.

Continue Reading شفاعت

بدعت مورمونها

ژوزف اسمیت موسس این فرقه منحرف در سال 1830 چنین می گوید : "در دعا در رویا می بینم که پدر و مسیح ظاهر می شوند و می گویند هیچ کدام از کلیساهای که وجود دارند درست نیستند و او مسئول درست کردن کلیسای درست است "

Continue Reading بدعت مورمونها

بدعت شاهدان یهوه

چارز راسل در سال 1870 موسس این فرقه منحرف می باشد. چارز راسل عضو کلیسای پروتستان بود و جدا شد و کتابی نوشت و گفت که خواندن آن از انجیل مهمتر است. او ادعا می کرد که او ترجمه درست کلام خدا را انجام داده ولی بعدها معلوم شد که او اصلاً عبری و یونانی نمی داند (زبان اصلی عهد عتیق به عبری و قسمتهای محدودش به آرامی می باشد و زبان اصلی عهد جدید یونانی بوده است.)

Continue Reading بدعت شاهدان یهوه