دست گذاری – تفویض مقام روحانیت

کلیسا اجتماعی از ایمانداران می باشد که در یک ایمان تعمید دارند و در مشارکت با مسیح بوسیله عشاء ربانی و سایر رازها هستند. کاهنان (کشیشان) کسانی هستند که در کلیسا دارای اقتدار می باشند برای تعلیم ، برکت و هدایت کلیسا.

Continue Reading دست گذاری – تفویض مقام روحانیت
ازدواج
کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

ازدواج

ازدواج مرد و زن راز است. اتحاد و یکی شدن مرد و زن در کلیسا با برکت و تائید الهی انجام می شود.

Continue Reading ازدواج

توبه و اعتراف

اهميت توبه بر همگان آشکار و مبرهن است اما توبه در کليسای ارتدکس از نظر تعریف، تأثیر، عمل و ضرورتش در نجات، با توبه در ساير کليساها متفاوت است.

Continue Reading توبه و اعتراف

غسل تعمید

فهرست برنامه - راز تعمید در کلیسای ارتودکس - شرایط تعمید در کلیسای ارتودکس - علت تعمید مسیح - تعمید در کلیسای اولیه - انواع تعمید - تعميد وظيفه روحانیون - ضرورت تعمید - تعمید با فرو رفتن در آب (غسل) - تعمید کودکان - تعمید مجدد - ثمرات تعمید - سئوالات مربوط به تعمید - جمع بندی

Continue Reading غسل تعمید