تفاوت شاخه ها (فرقه) مسیحی با بدعت (مرتد) ها

تفاوت شاخه ها (فرقه) مسیحی با بدعت (مرتد) ها

 

ما باید آنچه از خدا است را از شیطان ننامیم  (سایر کلیساها و فرقه های مسیحی) و آنچه از شیطان است را از خدا ننامیم. (بدعت های مثل شاهدان یهوه و مورمونها و ….)

 

کلیساها به سه شاخه اصلی کاتولیک ، ارتودکس و پروتستان تقسیم می شوند اگرچه یک کلیسا ، یک بدن و یک عروس وجود دارد و آنچه آنها را مسیحی واقعی نگه داشته است اعتقاد به انجیل اصیل یا به اصطلاح Kerygma می باشد . هرچند این فرقه ها در مسائلی باهم فرق می کنند ولی در مسائل اساسی  خداشناسی ، نجات شناسی و همچنین الهام کلام که اصول اساسی مسیحیت است هم ایمان هستند.

 

ما با بررسی کامل اناجیل و تفاسیر درست و کمک از تاریخ کلیسا و پدران کلیسا باید قدرت تشخیص اعتقاد درست را داشته باشیم. همچنین با کسانی که در جزئیات اتفاق نظر نداریم (سایر فرقه ها) به دیده دشمن نگاه نکنیم بلکه با محبت آنها را بپذیریم و با اتحاد در اصول اساسی انجیل پیغام بشارت را به دنیا برسانیم.

 

به قول آگوستین قدیس “ در واجبات – وحدت  ، در غیر واجبات – آزادی.ولی در همه چیز نیکویی.

 

برای ارزیابی درستی اعتقاد هر  کلیسا و فرقه ای می توان این چند سئوال اساسی را کرد.

1-   آیا به خدای یکتای تثلیث اعتقاد دارند؟ (خداشناسی  کتاب مقدسی)

2-  آیا مسیح را بعنوان خدای کامل و انسان کامل می پذیرند ؟(مسیح شناسی  کتاب مقدسی)

3-  آیا ایمان دارند که خون مسیح برای گناهان ما ریخته شد و ما با توبه و ایمان به خون او و زندگی مسیحی می توانیم نجات یابیم ؟(نجات شناسی  کتاب مقدسی)

4-  آیا به الهام حقیقی کلام خدا اعتقاد دارند ؟(الهام  کتاب مقدسی)

5-  آیا به ایمان پدران کلیسا و اعتقاد نامه های قرون اول مثل اعتقاد نامه رسولان و نیقیه اعتقاد دارند ؟