مسح بیماران با روغن

راز تدهین و دعا برای مریضان

بوسیله راز تدهین بیماران ، کلیسا عطاهای روحانی را به جهت شفای ایمانداران بیمار کلیسا صادر می کند.

در طی این راز کشیش (کاهن) دستهای خود را بر سر بیمار می گذارد و برای آمرزش گناهان او (شفای روح) و شفای روان و شفای جسمانی او دعا می کند. در طی مراسم قسمتهای از اناجیل که مربوظ به شفاهای عیسی مسیح خداوند می باشد قرائت می گردد تا بدینوسیله به قوت روح القدس در شخص بیمار ایمان بیدار شده تا بتواند با ایمان شفای جسمی ، روحانی خود را از ضعف هایش  از خداوند بیابد.

در طی انجام راز تدهین بیماران ، توسط کشیش به بیمار عشاء ربانی داده می شود و راز اعتراف برگزار می شود تا بدینوسیله بیمار با توبه و دریافت بدن و خون مسیح در صورت عدم شفا برای ملاقات با خداوند آماده شود. همچنین بدن و خون مسیح در او قوت ، ایمان و امید بوجود می آورد تا بوسیله دعای کاهن برکت روحانی گرفته و با امید در انتظار شفای خود در اراده خدا باشد.

این راز هم برای بیماران مشرف به موت و هم برای شفای سایر بیماران انجام می شود. مرگ در دستان خداست .وظیفه کلیسا و خادمین دعا با ایمان برای مریضان و همچنین آماده کردن روحانی آنها برای ملاقات با خداوند در آسمان می باشد . حال بعد از دعا اگر بیمار شفا یافت جلال بر خدا باد و اگر نزد خدا رفت جانی نجات پذیرفته است.

اگربیمار نمی تواند به کلیسا بیاید راز تدهین می تواند در خانه و یا حتی بیمارستان هم انجام پذیرد.

خداوند همیشه حاضر است که گناهان فرزندان خود را ببخشد و از مرضهایشان شفا بخشد اگر ایماندارن فروتن شده و با اعتراف و ایمان ، رحمت خدا را بطلبند.

خداوند تبعیض قائل نمی شود ، او می خواهد و می تواند به ملاقات همه بیاید و همگان را در دردهایشان تسلی و شفا دهد.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که ریشه اصلی بیماری و مرگ ، گناه است البته منظور این نیست که هر که گناهکارنر است مریض تر می شود بلکه گناه بصورت مستقیم و غیر مسقیم باعث بوجود آمدن لعنت و فراگیری بیماری و مرگ بر انسانها در این دنیا شده است.

خداوند می تواند از بیماری برای دادن درسهای روحانی به فرد یا اطرافیان او استفاده کند ، درسهای که در شرایط عادی امکان یادگیری آنها وجود ندارد.

تثبیت این راز توسط عیسی مسیح می باشد کسی که علاوه بر اینکه خود شفا می داد و الگوی کلیسا می باشد ، شاگردان را هم اجازه و اقتدار بخشید تا دستها بر مریضان بگذارند و آنها را با روغن تدهین کنند و دعا کنند تا شفا دهند. (متی 10 ، مرقس 16:18)

مسیح تنها ایمان می طلبید و با کلام یا دستهایش عمل شفا جاری می شد. شاگردان هم با تبعیت از الگوی مسیح همین کار را می کردند. در نامه یعقوب می خوانیم :”اگر کسی بیمار است کشیشان کلیسا را طلب کند و برایش دعا کرده او را با روغن تدهین خواهد نمود ، و دعای ایمان مریض را شفا خواهد داد و گناهان او را خواهد آمرزید” (یعقوب 5 :15)

در خصوص انجام راز برای کودکان ، بر طبق ایمان والدین آنها این راز انجام می شود . موردی که بارها آن را در اناجیل مشاهده می کنیم.

البته کلیسا همیشه به علم پزشکی با احترام نگاه کرده است و دارو ها و نسخه های پزشکان را نیز راهی برای شفای طبیعی بیماران می داند چون منشاء علم و دانش خداست.بنابرین طلبیدن شفای الهی به معنی دور انداختن قرصها و پیشنهادات پزشکان نیست. ولی باید دانست که تنها ناجی و شفادهنده خداست و بقیه وسایلی در دستان او هستند . اوست که حیات داده است و حق دارد آن را در زمان مقرر بگیرد.

یکی از پدران کلیسا اینگونه مشورت داده است : “در زمان بیماری ، قبل از رجوع به دکتر و قرصها دعا کن.”

دعا نباید آخرین راه حل باشد بلکه باید ایماندار همواره دعا کند.

ما در راز تدهین ، اعضای بدن ما بوسیله روغن خاص تدهین می شوند .

راز تدهین مریضان قابل تکرار می باشد .

امروزه ثابت شده است که روح و جسم انسان از همدیگر مجزا نیستند ، بلکه بر همدیگر تاثیر می گذارند . سلامت روح و روان بر سلامت جسم تاثیر گذار می باشد.

وقتی انسان در گناه زندگی می کند ، فکر و قلب او در ظلمت بوده و اراده او گمراه می باشد و زندگی او بسوی هلاکت ابدی پیش می رود. چنین فردی نمی تواند بدرستی حکم کرده و زندگی خود را مطابق اصول الهی تنظیم کند. در چنین شرایطی است که کاهن قبل از شفای جسمانی ، او را به توبه رهنمون می سازد تا بوسیله توبه راه برای شفای جسمانی او نیز هموار شود.