هفت راز کلیسا

7 راز کلیسا

 

هفت؛ عدد مقدسی است . عدد 7 در کتاب مقدس  به کمال اشاره دارد.

خدا جهان را در شش روز آفرید و روز هفتم را مبارک ساخته و آن را تقدیس نمود (پیدایش 3و2:2)

هم در کتاب مقدس هم در کلیسا عدد 7 جایگاه ویژه ای دارد. مثلا :

 

7 روح و 7 کلیسا در کتاب مکاشفه (در کتاب مقدس)

 

 7 راز کلیسایی

 

7 گناه منتهی به موت

 

 7 فضیلت مسیحی (در مراسم کلیسا).

 

حکمت، خانۀ خود را بنا کرده و هفت ستون خویش را تراشیده است. (امثال 9:1)

 

مطابق تفسیر کلیساهای ارتودکس (رسولی) ، در این آیه حکمت مسیح می باشد و خانه کلیسا و هفت ستون رازهای 7 گانه کلیسا.

 

اما این هفت راز مقدس چه هستند؟

 

به وسیله رازها ،کلیسا رسالت نجاتبخش خود را محقق می سازد.

بوسیله “راز تعمید” ،شخص، عضو کلیسا می شود.

 

بوسیله راز “عشاء ربانی” با مسیح در مشارکت قرار می گیرد.

 

راز ها آن مراسمی هستند که بوسیله آنها ایماندار عطایا و برکات روح القدس را دریافت می کند (به وسیله راز تدهین) و بوسیله اشیایی قابل روئیت (آب ، روغن ، نان ، شراب) ، با ایمان امور غیر قابل روئیت را می پذیرد.

 

اولین بار آگوستین قدیس کلمه “راز یا سر” را در قرن 4 و 5 میلادی به مفهوم امروزی آن در کلیسا به عنوان “نشانه قابل رؤیت از فیض غیر قابل رؤیت” تعریف کرد.

 

در کتاب مقدس  از راز انجیل ، راز صلیب مسیح ، راز مسیح , راز تجسم و اینکه کلیسا راز است (کولسیان باب 1 آیات 26 و27 افسسیان 5:32) صحبت شده است. 

 

پدران کلیسا به راز معنای جدیدی بخشیدند . “باطن و روح اصلی موجود در مراسم ” که بوسیله آن ایمانداران برکات خدا را دریافت می کنند.

کلیساهای رسولی شامل کاتولیک و ارتودکس (کالدستونی و غیرکالدستونی) معتقدند کلیسا 7 راز دارد.

1- تعمید

 2- تدهین (مسح-مهر شدن)

3-توبه

 4-عشاء

5-ازدواج

6-دستگذاری

7-تدهین مریضان (تدهین آخر)

 

اکثر کلیساهای پروتستان فقط 2 آئین تعمید و عشاء را راز می پذیرند البته تعریف آنها هم از راز مطابق تعریف کلیساهای رسولی نمی باشد.

 

هر یک از این رازها معنای خاص خود را دارند و البته همچنان که نام راز بر آنها گذاشته شده برخی معانی عمیق در هر رازی نهفته است که فراتر از درک عادی ماست .

 

1:تعمید سمبل ایمان است.

 

2:مهر شدن سمبل امید است.

 

3:عشاء ربانی مقدس سمبل محبت و مشارکت است.

 

4:توبه سمبل عدالت و پاکی است

 

5:دستگذاری سمبل خواندگی روحانی است.

 

6:ازدواج سمبل زندگی خداپسندانه است.

 

7:تدهین سمبل حیات جاودان و سلامت روح و جسم می باشد

 

هر 7 راز کلیسایی منشاء کتاب مقدسی دارند. اگرچه فقط 2 “راز تعمید” و “عشاء ربانی مقدس” را مستقیما خود مسیح مقرر کرده و مابقی برگرفته از سنت رسولان و پدران کلیسا و نتیجه توسعه کلیسا است.

مطابق ایمان ارتودکسی-رسولی، کلیسا در اوایل نهالی تازه بود که با گسترش آن امروزه درخت تنومند و پر برکتی  است که شاخ و برگها و میوهای فراوان دارد که در اوایل نداشت. (صدالبته این شاخ و برگ ها ریشه کتاب مقدسی دارند)

“رازها در قرن دوازدهم صورت نهایی امروز خود را پذیرفته اند”

بوسیله تعمید ما از گناه اولیه (آدم) و تاثیرات آن آزاد می شویم و فرزند خدا می شویم.

کلیساهای ارتودکس (رسولی) معتقدند تعمید جایگزین ختنه شده است بنابرین معمولا در نوزادی تعمید می دهند.

بوسیله تدهین و مهر شدن ما روح القدس را می یابیم و نیروی مقابله با تجارب گوناگون را.

کلیساهای ارتودکس (رسولی) معتقدند که یکبار تدهین و مهر می شویم (تعمید روح القدس) ولی بارها می توان پر از روح القدس شد.

بوسیله توبه ما از گناهان پاک و آزاد می شویم ، از گناهانی که بعد از تعمید انجام می شود.

“کلیساهای ارتودکس (رسولی) به یک تعمید ولی به توبه های مکرر تا آخرین لحظه عمر معتقدند”

بوسیله عشاء ربانی مقدس ما مسیح را دریافت می کنیم ، عشاء ما را از گناهان پاک کرده و امید حیات جاودان می بخشد.

بوسیله ازدواج زندگی زوج متبارک می شود و بسترشان مقدس تا فرزندان داشته باشند.

بوسیله دستگذاری، به کاهنان این اقتدار داده می شوند که آئینها را انجام دهند.

بوسیله تدهین بیماران، ضعفهای جسمانی شفا می یابند و  گناهانی که مسبب بیماری می باشند ، بخشیده می شوند.

“4 راز تعمید ، تدهین ، توبه و عشاء را میبایست هر ایمانداری دریافت کند ولی 3 راز دیگر اجباری نیستند” 

” مطابق دیدگاه کلیسای ارتودکس ارامنه هر ایماندار میبایست حداقل هر 40 روز یکبار بدن و خون مسیح را از طریق راز عشاء دریافت کند “

3 راز تعمید ، تدهین (مهر شدن) و دستگذاری یکبار انجام می شوند و قابل تکرار نمی باشند ولی سایر رازها قابل تکرار هستند.

شرایط انجام رازها عبارتند از:

1- اجرا کننده مراسم  (اسقف یا کاهن)

2- وسیله مورد استفاده (آب ، روغن ، نان ، شراب) 

3-  دعا و مراسم خاص (قرائت ها ، دعاها و سرودهای خاص و تدوین شده توسط مرجع کلیسا)

4- شخص دریافت کننده راز

بسیار مهم است که تازه ایمانداران بدانند که:

“اسقفان و کشیشان، تنها اقتدار انجام رازها را دارند.”

 کشیشان (کاهنان) همه رازها بجز دستگذاری را می توانند انجام دهند . اما دستگذاری فقط توسط اسقف انجام می شود.

” اسقف می تواند هر 7 راز را انجام دهد. “

رازها صرفه نظر از آمادگی روحانی انجام دهنده و دریافت کننده راز ، تاثیر خود را دارند . وقتی از دعاهای خاصی استفاده می شود به این معنا است که تمام پدران تاریخ 2 هزار ساله کلیسا این دعا را برای شخص دریافت کننده راز انجام می دهند.

 

فیض منتقل شده در رازها بوسیله خدای تثلیث می باشد و نه شخص انجام دهنده راز. بنابرین به صلاحیت او مرتبط نمی باشد.

 

مقامات کلیسا مجریان و خادمین خداوند هستند و فیض این رازها از جانب خدای تثلیث می آید . در کلیسای ارتودکس مهم است که هر مقام و مرتبه ای جایگاه و حرمت دقیق خود را داشته باشد از خادمین جزء گرفته تا کشیشان و اسقفان .خدای تثلیث صاحب و سر کلیساست.

 

قضاوت در خصوص صلاحیت کشیشان بر عهده اسقف است و ایمانداران نباید کشیشان را حکم کنند بلکه فقط برای آنها دعا کنند.