اعتقادنامه آتاناس قدیس
اعتقادنامه

اعتقادنامه آتاناس قدیس

به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

اعتقاد نامه آتاناس قدیس[1]

هر که می خواهد نجات یابد قبل از هر چیز باید ایمان جامع داشته باشد. که بجز کسانی که آن را کامل و بی عیب نگاه می دارند بقیه یقینا” دچار هلاکت ابدی می شوند.

اما ایمان جامع این است كه ما خدای واحد را در تثلیث و تثلیث را در یگانگی  عبادت كنیم.بدون تداخل اشخاص یا تمایز ذات.

زیرا پدر یك شخص است پسر شخص دیگر و روح القدس شخص دیگر.اما الوهیت پدر الوهیت پسر و الوهیت روح القدس یكی است و هر سه دارای جلال برابر و عظمت ابدی یكسان هستند.ذات پدر همان است كه پسر و روح القس دارند.

پدر نا مخلوق است پسر نا مخلوق و روح القدس نا مخلوق.

پدر ازلی است پسر ازلی است و روح القدس ازلی.

پدر ابدی است پسر ابدی است و روح القدس ابدی.

با این وجود آنها نه سه وجود ازلی بلكه یك وجود ازلی هستند.بنابراین نه سه {وجود} نا مخلوق نه سه وجود ازلی بلكه یك نامخلوق و یك ازلی هست.

به همین ترتیب پدر قادر مطلق است پسر قادر مطلق است و روح القدس قادر مطلق.و با این وجود نه سه قادر مطلق بلكه یك قادر مطلق وجود دارد.

بنابراین پدر خدا است پسر خدا است و روح القدس خدا.

و با این وجود سه خدا وجود ندارد بلكه یك خدا.

پس پدر خداوند است پسر خداوند است و روح القدس خداوند. و با این وجود نه سه خداوند بلكه یك خداوند هست.

آئین جامع ما را از تصور وجود سه خدا یا سه خداوند بر حذر می دارد.پسر تنها از پدر است نه مصنوع نه مخلوق بلكه مولود.روح القدس از پدر است نه مصنوع نه مخلوق نه مولود بلكه صادر شده.

بنابراین یك پدر هست نه سه پدر یك پسر هست نه سه پسر یك روح القدس هست نه سه روح القدس.

و در این تثلیث هیچ یك اول یا آخر نیست و هیچ یك بزرگتر یا كوچكتر نیست.بلكه هر سه شخص ازلی وابدی با هم برابر هستند تا هم تثلیث در یگانگی و هم یگانگی در تثلیث عبادت شود.

بنابراین هر كه می خواهد نجات یابد بایستی این گونه در خصوص تثلیث بیندیشد.

برای نجات ابدی لازم است كه انسان به جسم گرفتن خداوند ما عیسی مسیح ایمان كامل داشته باشد.پس این ایمان واقعی است كه ما داریم و اقرار كنیم كه خداوند عیسی مسیح هم خدا و هم انسان است.او خدا است كه در ازل از ذات پدر مولود شد و نیز انسانی كه در زمان از طبیعت انسانی مادرش متولد گردید.خدای كامل انسان كامل دارای روح عقلانی و جسم انسانی.در الوهیت برابر با پدر و در انسانیت كمتر از پدر.كه هرچند خدا و انسان است ولی نه دو بلكه یك مسیح است.یك بودن او از تبدیل الوهیت او به جسم انسانی نیست بلكه از الوهیتی كه جسم انسانی گرفت.یك بودن او ب از یگانگی شخص او است.زیرا همان طور كه انسان روح و جسم است مسیح نیز خدا و انسان است.كه برای نجات ما رنج كشید به عالم ارواح نزول كرد و روز سوم از مردگان بر خاست.به آسمان صعود كرد و به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری كند.در هنگام آمدنش همه مردگان با بدنهایشان قیام خواهند كرد و حساب اعمال خود را پس خواهند داد.آنانی كه اعمال نیكو انجام داده اند وارد حیات جاودانی خواهند شد و آنانی كه اعمال بد انجام داده اند به آتش ابدی خواهند افتاد.این است ایمان جامع و هر كه آن را با ایمان و بی كم و كاست نپذیرد نجات نخواهد یافت.

[1] Athanasian Creed