اعتقاد نامه رسولان
اعتقادنامه

اعتقاد نامه رسولان

به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین،
و به پسر یگانه او، خداوند ما عیسی مسیح.
ایمان دارم به این که او به واسطه روح‌القدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد.
او در حکومت پونتیوس پیلاطس رنج کشید و مصلوب شده، مرد و مدفون گردید
و به عالم مردگان نزول فرمود و در روز سوم از مردگان برخاست
و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است؛
و از آن جا برای داوری زندگان و مردگان باز خواهد گشت.
من ایمان دارم به روح‌القدس،
و به کلیسای مقدس جامع و به شراکت مقدسین
و به آمرزش گناهان
و به رستاخیز بدن‌ها
و به حیات جاودان.