اعتقاد نامه نیقیه
اعتقادنامه

اعتقاد نامه نیقیه

به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

اعتقادنامۀ نیقیه

من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیدا است.

من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسى مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلى پدر.

او نور از نور است، خدای راستین از خدای راستین که زاده شده و آفریده نشده‌ است، هم‌ذات با پدر. و از طریق او همه چیز هستی یافت.

كه برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد. به قدرت روح‌القدس از مریم عذرا تن گرفت و انسان گردید.

 در زمان پنطیوس پیلاطس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت.

و بر حسب کتاب مقدس، روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

من ایمان دارم به روح‌القدس که خداوند و بخشنده حیات است که از پدر صادر می‌گردد. و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است.

من ایمان دارم به يك کلیساى واحد، مقدس، جامع و رسولی.

من به یک تعمید برای آمرزش گناهان اعتقاد دارم.

من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم.

 آمین.