شفاعت

پروتستان‌ها به طور کل شفاعت طلبيدن را انکار می‌کنند، خواه از مريم عذرا، خواه از فرشتگان و خواه از قديسين.

Continue Reading شفاعت