مریم مادر خداوند

کافیست به سخنان مریم عذرا (باکره) که در کتاب‌مقدس ثبت شده ‌است رجوع نماییم: «زین پس، همه نسلها خجسته‌ام خواهند خواند ».

Continue Reading مریم مادر خداوند

شفاعت

پروتستان‌ها به طور کل شفاعت طلبيدن را انکار می‌کنند، خواه از مريم عذرا، خواه از فرشتگان و خواه از قديسين.

Continue Reading شفاعت